جرعت اجرایی کردن ایده هاتو داشته باش

جهان پر بوده از ترسوهای خوشفکر

قبل از شروع

با من همراه شو تا گام به گام بهت بگم چه جوری با هم پیش بریم؟

آموزش

قبل از شروع هر کاری برو دربارش آموزش ببین و هوشمند باش و از زمان و هزینه ای که دیگران گذاشتن به نحو احسن استفاده کن.

تقلید

سعی کن یه جاهایی از بعضی افراد که نتیجه دلخواه تو رو گرفتن الگو برداری کنی

نبوغ

وقتی مراحلی که بهت گفتم رو مرتب ادامه بدی به نبوغ میرسی و بعد مدتی به خودت میایی و میبینی زمین تا آسمون با آدمی که قبل از اجرای این کارا بودی فرق کردی.

افتخارات…

گوشه چشمی از کارهایی نه چندان کوچک که توسط

مهدی سجودی انجام شده…

شرکت در بیش از

20

طرح پژوهشی

کسب بیش از

11

تقدیرنامه پژوهشی

راه اندازی بیش از

9

وبسایت موفق و زیبا